Ano ang mga panganib ng thyroid disorders sa pagbubuntis?

 

Ang hypothyroidism sa pagbubuntis, kapag hindi naagapan, ay humahantong sa iba’t ibang komplikasyon gaya ng anemia, pagsakit ng kasu-kasuhan, congestive heart failure, hypertension, placental abnormalities, at postpartum bleeding. Mas nanganganib ang fetus sa hypothyroidism dahil maaaring makunan, manganak ng maaga o mababa ang timbang ng sanggol pagkapanganak. Dahil nakakaapekto ang thyroid hormones sa pagbuo ng utak, maaari itong magdulot ng abnormalidad sa pagdebelop, mababang IQ at pag-antala sa neurocognitive development at mahinang intellectual development.12,13,14

 

Ang Overactive thyroid (hyperthyroidism) ay madalang at kadalasang dulot ng Graves’ disease (toxic goiter). Ang hyperthyroidism sa pagbubuntis ay maaaring magresulta sa mga komplikasyon gaya ng maagang labor at preeclampsia. Ang mga ina na di nagamot ay nanganganib rin sa thyroid storm. Ang panganib naman sa fetus ay prematurity, stillbirth at posibleng congenital malformations.13,14

References: 12. Fast Facts For Your Health. Thyroid Disease and Women. National Women’s Health Resource Center. Red Bank, NJ.2006 13. Stagnaro-Green A et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Thyroid. 2011. 14. American Thyroid Association. Thyroid Disease and Pregnancy. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Thyroid_Disesease_Pregnancy_brochure.pdf August 2016

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.